W skład zarządzania kryzysowego wchodzą przedsięwzięcia organizacyjne, logistyczne i finansowe, które należy stosować żeby zapobiegać powstawaniu sytuacji kryzysowych. Jest to między innymi zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania, ciągła gotowość sił i środków do podjęcia działań oraz sprawne reagowanie. Zarządzanie kryzysowe to nie tylko zapobieganie, ale również radzenie sobie ze skutkami zaistniałych sytuacji.
 
Najczęściej wykładane przedmioty:
koordynacja, zarządzanie i kierowanie w sytuacji kryzysu wewnętrznego na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym; organizacyjne i prawne aspekty działań w warunkach awarii technicznych i katastrof naturalnych; organizacja i bezpieczeństwo imprez i zgromadzeń publicznych, elementy polityki bezpieczenstwa panstwa; metody zarzadzania; obrona cywilna; planowanie cywilne; podstawy prawne zarzadzania kryzysowego; rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń, konflikty społeczne; komunikacja społeczna; organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego; organizacja pomocy humanitarnej; podstawy ratownictwa; Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym; zabezpieczenie logistyczne akcji ratunkowych; zarządzanie bezpieczenstwem; zarządzanie ryzykiem
 
Po studiach:
Absolwenci pracują jako:
- kadra zarządzająca bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach administracji
państwowej i samorządowej;
- specjaliści pracujący w instytucjach i podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem państwa;
- organizatorzy imprez pod kątem bezpieczeństwa i zapobiegania sytuacji kryzysowej.